Adatkezeléssel kapcsolatos ügyben döntött az EUB

Újabb Facebookkal kapcsolatos ügyben hozott döntést az Európai Unió Bírósága. A tényállás szerint a német Fashion ID online divatruha-értékesítő vállalkozás saját weboldalán elhelyezte a Facebook “Tetszik” gombját. Azoknak a felhasználóknak az adataik, akik az oldalra látogattak, automatikusan továbbításra kerültek a Facebook Ireland számára. Mindez úgy ment végbe, hogy a látogatók nem tudtak és nem egyeztek bele az adatközlésbe. Tovább… (Salya Fruzsina)

Újabb Facebookkal kapcsolatos ügyben hozott döntést az Európai Unió Bírósága. A tényállás szerint a német Fashion ID online divatruha-értékesítő vállalkozás saját weboldalán elhelyezte a Facebook “Tetszik” gombját. Azoknak a felhasználóknak az adataik, akik az oldalra látogattak, automatikusan továbbításra kerültek a Facebook Ireland számára. Mindez úgy ment végbe, hogy a látogatók nem tudtak és nem egyeztek bele az adatközlésbe.

Egy német közhasznú fogyasztóvédelmi érdekegyesület azt kifogásolta a düsserdolfi regionális felsőbíróság előtt, hogy a Fashion ID megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás által megkövetelt tájékoztatási kötelezettségét. Az Európai Unió Bírósága az eljárása során, a német nemzeti bíróság kérésére megállapította, hogy az új adatvédelmi rendelet lehetőséget biztosít ilyen esetekben a fogyasztóvédelmi szervezetek számára a kereset indítására.
A német bíróság által feltett második kérdés arra keresi a választ, hogy a Fashion ID honlap-üzemeltető jelen esetben adatkezelőnek minősül-e, ugyanis nincs befolyása a szolgáltatónak továbbított adatok kezelésére. A Bíróság a kérdés megválaszolásához a 95/46. irányelv 2. cikkének d) pontját vette figyelembe, amely kimondja, hogy adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját.  Mindezekre tekintettel a Bíróság megállapította, hogy a Fashion ID nem minősíthető adatkezelőnek az adatok továbbítását követően, a Facebook Ireland által végzett adatkezelési műveleteket tekintetében.  Nem állapítható meg ugyanis, hogy a Fashion ID határozná meg az adatkezelési műveletek célját és módját.
   A Bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a Fashion ID közös adatkezelőnek minősül a Facebook Irelanddel, az adatgyűjtés és azok továbbításának folyamata során. Ennek meghatározása során figyelemmel kell lenni a már korábban hivatkozott irányelv rendelkezéseire, miszerint az adatkezelés céljának és módjának meghatározója minősül adatkezelőnek. Azonban ennek a vizsgálatát a Bíróság a nemzeti bíróságok hatáskörébe utalja.
   Az Európai Unió Bírósága hangsúlyozta továbbá, hogy a Fashion ID-hoz hasonló honlap-üzemeltetőknek már az adatgyűjtés időpontjában a látogatók rendelkezésére kell bocsájtania bizonyos információkat az adatkezelőről (pl.: a kilétét).
  A nemzeti bíróság által feltett kérdésre válaszolva a Bíróság pontosításokat tett az adatvédelmi irányelv rendelkezéseihez. Abban az esetben, ha az adatkezelés jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, a honlap-üzemeltető és a közösségimodul-szolgáltató esetében is fenn kell állnia a személyes adatok gyűjtése és továbbítása tekintetében a jogos érdeknek, hogy ezen tevékenységük jogszerűnek minősüljön.
  Az érintett hozzájárulása körében megállapításra kerül, hogy a hozzájárulás beszerzése a honlap-üzemeltetőjének-feladata, nem pedig egy, a folyamatban később részvetető közös adatkezelő feladata. Az érintett honlap‑üzemeltetőnek adandó hozzájárulás azonban csak azokra a személyesadat‑kezelési műveletekre, amelyek céljait és módját ténylegesen a honlap‑üzemeltető határozza meg.

Az összefoglalót készítette: Dr. Salya Fruzsina, DE ÁJK

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190099hu.pdf

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C382380B4D1C9EC0CA37CF56D7BDE62D?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5552772