A Nemzetközi Sportdöntőbíróság joggyakorlatának vizsgálata statisztikai adatokon keresztül

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) honlapján elérhetőek az általa tárgyalt ügyek, ítéletek a kezdetektől (1984) egészen napjainkig. Az adatbázis nagyon részletes és sok ügy ítéletét tartalmazza, annak ellenére, hogy a választottbírók és a felek is titoktartást vállalnak, így maga az ítélet is csak akkor tehető közzé, ha a felek ehhez hozzájárulnak, vagy az ítélet így rendelkezik. Ebben a blog-bejegyzésben a bíróság teljes gyakorlatában, valamint sportágakon belül is megvizsgálom, hogy mik voltak a fő ügyfajták (pl.: dopping, fegyelmi eljárás, átigazolással kapcsolatos perek stb.) a bíróság eddigi működése során. Többek között olyan kérdésekre keresem a választ, mint lehet-e, hogy a labdarúgásban többségében átigazolással kapcsolatos ügyek vannak, a súlyemelőknél és kerékpárosoknál inkább a doppingügyek vannak-e túlsúlyban? Tovább… (Porcsin Levente)

A tanulmány az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport által szerkesztett KÖZJAVAK folyóiratban jelent meg. Idézési javaslat:
Porcsin Levente: 
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság joggyakorlatának vizsgálata kvantitatív kutatási módszerrel. KÖZJAVAK, VII. évfolyam, 2021. 2-3. szám, 63-77. o. (DOI 10.21867/KjK/2021.2.9.)

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) honlapján elérhetőek az általa tárgyalt ügyek, ítéletek a kezdetektől (1984) egészen napjainkig. Az adatbázis nagyon részletes és sok ügy ítéletét tartalmazza, annak ellenére, hogy a választottbírók és a felek is titoktartást vállalnak, így maga az ítélet is csak akkor tehető közzé, ha a felek ehhez hozzájárulnak, vagy az ítélet így rendelkezik.
   Ebben a bejegyzésben a bíróság teljes gyakorlatában, valamint sportágakon belül is megvizsgálom, hogy mik voltak a fő ügyfajták (pl.: dopping, fegyelmi eljárás, átigazolással kapcsolatos perek stb.). Lehet-e olyan kijelentéseket tenni, hogy a labdarúgásban többségében átigazolással kapcsolatos ügyek vannak, míg a súlyemelőknél, vagy kerékpárosoknál inkább a doppingügyek vannak túlsúlyban? Hogyan változott az ügyek száma, ha azt éves lebontásban vizsgáljuk? Mindezek megválaszolásában lesz segítségemre a CAS adatbázisa, melynek szoftverét a honlap elmondása szerint nemrég frissítették, különös figyelmet fordítva annak keresőmotorjára.
    A keresés, szűrés kétféle módon végezhető: (1.) Az előre definiált kulcsszavakkal, menüsoron keresztül. Ilyenek az „Új határozatok”, „Összes ügy”, „Sport szerint”, „Év szerint”. (2.) Keresőmotor használatával „Teljes szöveg keresésével” vagy „Részletes kereséssel”.

Évek szerint

Először is vizsgáljuk meg a CAS-t aszerint, hogy hány ügyet kellett tárgyalnia egy adott évben. Ez jól reprezentálja, hogy milyen módon, iramban vált nemzetközileg is elfogadottá a CAS, mint a sporttal kapcsolatos jogi viták eldöntésének színhelye.

1. ábra

Döntések száma évenkénti bontásban

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A CAS tevékenysége igazán 2002 után ívelt fel, miután a FIFA is elfogadta annak joghatóságát, a nemzetközi sportszövetségek közül utolsóként. A bírósági ügyszámokban a határozott növekedés 2010 után volt látványos. Kijelenthető, hogy folyamatos a növekedés, és az olimpia éveiben (2004, 2008, 2012, 2016) mindig nagyobb ügyszám volt az azt megelőző és az azt követő évekhez képest. Vannak olyan évek, amikor egyetlen ítélet sem került fel az adatbázisba (1984, 1985, 1988, 1989, 1990); ennek oka lehetett, hogy idő kellett a szervezet elfogadtatásához. A 2018-as, 2019-es és 2020-as éveket tekintve komoly visszaesést láthatunk, melynek oka lehet, hogy a felek egyre kevésbé járulnak hozzá az ügyük nyilvánosságra hozatalához, valamint a statisztikai adat nem az eljárás megkezdésének időpontjára vonatkozik, hanem a döntések közzétételének időpontjára.

2. ábra

Eljárási formák

CAS eljárási formák és azok megoszlása

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A CAS ügyeinek 90%-át a fellebbezéses eljárások adják, ami érthető is, mivel a sport eredetileg tisztán civil, önszabályozó volt, melyet jellemzően a belső vitarendezés határozott meg, mind a játék- és versenyszabályok, mind a fegyelmi eljárások tekintetében. Így például, ha egy sportoló ügyében saját nemzeti sportági szövetége, vagy sportágának nemzetközi szövetsége jár el, mint vitarendezési fórum, akkor az itt hozott döntésekkel szemben lehet a CAS-hoz fordulni, melynek alapját a nemzeti sportági szövetség szabályzata, vagy a nemzetközi szövetség hasonló szabályzata jelenti. Fellebbezés az is, amikor egy sportolótól doppingvétség miatt elveszik az olimpián szerzett érmét, melyről ekkor a WADA dönt, melynek döntéseit a CAS-nál lehet megtámadni, valamint az olimpiával kapcsolatos más ügyeket is a CAS-nál lehet másodfokon tárgyalni.

Sportágak szerint

Lehet-e arról beszélni, hogy vannak sportok, amelyek valamilyen adottságukból fakadóan többször kerülnek a bíróság elé a vitás kérdések eldöntése céljából, mint más sportágak? Mi lehet ennek az oka? Az első tíz, legtöbb ügyben érintett sportágat vizsgáljuk meg.

3. ábra

A 10 legtöbb ügyben érintett sportág (ügyszám alapján)

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Európai labdarúgás: ebből a sportágból kerül elő a legtöbb ügy, túlnyomó többségük – eddig 1057 ügy – fellebbezéses eljárás volt, 15 ügy volt általános eljárás és mindösszesen csak 1 tanácsadói vélemény keletkezett eddig. Az adatok alapján kijelenthető, hogy tényleg a labdarúgás az a sport, amivel a legtöbbet kell foglalkoznia a CAS-nak. Ez véleményem szerint több okra is visszavezethető. Először is a világ legnépszerűbb sportja, melyet a világon több osztályban, divízióban játszanak. Másodszor, kevés olyan sport van, ahol egy csapatot 11 aktív – pályán lévő – játékos alkotna, így a labdarúgó sportolók nagy száma is igazolhatja a kiemelkedő ügyszámot. A labdarúgók átlagosan a legjobban fizetett és legnagyobb értékű sportolók, ezért igazolási ügyekben is sűrűn jár el a CAS.
   474 esetben szerződéssel kapcsolatos[1], 265 esetben átigazolással kapcsolatos[2] és 236 esetben fegyelmi eljárással kapcsolatos[3] vitás ügyeket tárgyalt a CAS. Ez is azt igazolja, hogy a futballisták adás-vételében, különféle szerződési viszonyaik eldöntésében járt el a legtöbbet a Sportdöntőbíróság. A tárgyalt esetek többségében valamelyik peres fél (felperes, vagy alperes) maga a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség[4].
   Az atlétika – mely egy gyűjtőfogalom, hiszen több önálló sportágat foglal magában, melyeknek többségét az ókori olimpiákról eredeztetik – bár jóval kevesebb üggyel, de a második legsűrűbben előforduló sport a CAS adatbázisa szerint. Többségében a saját nemzetközi szövetsége[5] által hozott döntéseket fellebbezik meg a sportolók, az ügyfajtákat tekintve doppingvétséggel kapcsolatos eljárások fordulnak elő többségében. Itt példaként fel lehet sorolni magyar sportolókat is (Fazekas Róbert, Annus Adrián), akiknek doppinggal kapcsolatos ügyeiben a CAS a WADA ítéletét, mint fellebbviteli bíróság tárgyalta.
   A kerékpár[6] és a vizes[7] sportok tekintetében is kijelenthető, hogy az ügyek többségében (az eljárások mintegy kétharmadában) az adott sport nemzetközi szövetsége, valamilyen módon, de peres fél volt. A kerékpár esetén jelentős volt a doppinggal kapcsolatos ügyek száma is, ami nem hathat meglepetésként az ezt a sportot ismerő és követő személyek számára.
   A lovas sportok[8] esetén szinte kizárólag saját nemzetközi szövetségük határozatai kerültek felülbírálatra a CAS-nál, és ezek fele doppinggal kapcsolatos témájú volt.
   A síelőknél[9] és súlyemelőknél[10] gyakran volt fellebbezési eljárás tárgya a NOB (mely a korábbi sportok tekintetében eddig nem igazán fordult elő) valamilyen rendelkezése, valamint saját nemzetközi szövetségük döntései is.
   A kosárlabda[11], jégkorong[12] és kajak-kenu[13] sportokat vizsgálva – melyek a 8., 9., és 10. legtöbbet tárgyalt sportágak – azt a mintát láthatjuk ismétlődni, ami szerint a saját nemzetközi szövetségük döntését támadták a legtöbbet a CAS előtt.
     Az elemzett sportágakat nézve kijelenthető, hogy a CAS fellebbviteli eljárása az adott sportágat nemzetközi szinten is képviselő nemzetközi sportági szövetség valamilyen döntésével kapcsolatos. Ennek oka, hogy ezek a szervezetek szabályzataikban vállaltak kötelezettséget arra, hogy vitatott döntéseik fellebbviteli fórumaként csak a CAS joghatóságát ismerik el.

Ügyek tárgya szerinti besorolás

Az adatbázis a könnyebb keresés és csoportosítás céljából az ügyeket az alábbi kategóriákba sorolja be:

 • Szerződéses eljárás (kivéve átigazolás) – Contractual litigation (except tranfer): Ct
 • Fegyelmi eljárás (kivéve dopping) – Disciplinary (except doping): Di
 • Dopping: Do
 • Jogosultsági, alkalmassági eljárás (kivéve állampolgárság) – Eligibility (except nationality): E
 • Irányítás – Governance: G
 • Állampolgárság – Nationality: N
 • Átigazolási eljárás – Transfer: T
 • Egyéb – Other: X

4. ábra

Ügyek eloszlása tárgyuk szerint

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A CAS gyakorlatában előfordult minden sportot vizsgálva, négy nagy témáról beszélhetünk, ezek pedig – ügyszámukat tekintve csökkenő sorrendben – a doppingügyek, szerződéses ügyek, fegyelmi ügyek és az átigazolással kapcsolatos ügyek. Az állampolgársággal, alkalmassággal és irányítással kapcsolatos ügyek sokkal kevesebb esetben fordulnak elő. Ennek oka lehet, hogy a négy nagy téma vagy a sportolók mindennapi tevékenységével lehet kapcsolatos (pl.: fegyelmi eljárások, dopping eljárások), vagy az ismétlődő szerződéses viszonyaival van kapcsolatban (pl.: szerződéses ügyek, valamint az ebből a kategóriából kiemelt átigazolási ügyek). Egy sportoló pályafutása során akár 4-5 csapatváltáson (átigazoláson) is áteshet, és akár évente köthet új támogatói, vagy egyéb szponzori szerződést. Ezzel szemben állampolgárságot, nemzetiséget nem vált rendszeresen egy sportoló, ezért is fordulhatnak elő kevesebb esetben ilyen ügyek.

A CAS döntései

A Sportdöntőbíróság eltérő eredménnyel zárhat egy elé kerülő ügyet, ahogyan azt már a rendes jogorvoslati bíróságoknál megszokhattuk. Döntésében az alábbiakkal élhet:

 • helyt ad,
 • részben helyt ad,
 • elutasít,
 • érdemi vizsgálat nélkül elutasít,
 • ajánlásokat tesz,
 • joghatóság hiányában az eljárást megtagadja,
 • hatályon kívül helyez,
 • a joghatóságát megállapítja.

5. ábra

CAS döntések megoszlása ügyszám alapján

Forrás: a szerző saját szerkesztése

Az adatok alapján kijelenthető, hogy érdemi jogorvoslati fórumnak tekinthető a CAS, mivel szinte ugyanakkora számban ad helyt a kereseteknek, mint amilyen számban azokat elutasítja. Ez egy fontos mutató abból a szempontból, hogy ez a CAS, mint választottbíróság létjogosultságát igazolja, valamint, hogy a felek bizalommal fordulhatnak a Sportdöntőbírósághoz. Ezt a hozzáállást látjuk akkor is, ha azt nézzük, milyen elenyésző számban (40 esetben) utasított el jogorvoslati kérelmet a CAS érdemi vizsgálat nélkül. Véleményem szerint ezzel is a legitimációját kívánja erősíteni. Ha a jogvitának bármilyen sporttal kapcsolatos aspektusa van, abban a CAS megállapítja saját joghatóságát.ű
   Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a versenyengedélyek kiadásával kapcsolatos, igazolási és átigazolási, sportfegyelmi és indulási joggal kapcsolatos ügyekben a CAS eljárása a felek kifejezett alávetési nyilatkozata hiányában kizárt.

Összegzés

A statisztikai adatok vizsgálatából különféle következtetéseket sikerült levonni a CAS joggyakorlatával kapcsolatosan:

 • a labdarúgás a legtöbbet tárgyalt sportág a CAS gyakorlatában,
 • az olimpiák évében több eljárást folytat a CAS,
 • a sportágakon belül többségében saját nemzetközi sportági szövetségükkel pereskednek a felek (pl.: a lovas sportolók az esetek 86%-ában a Nemzetközi Lovas Szövetséggel szemben indítottak keresetet a CAS-nál),
 • többségében a doppinggal, szerződéses ügyekkel, fegyelmi ügyekkel és az átigazolási ügyekkel kapcsolatos eljárásokról beszélhetünk,
 • a labdarúgásnál többségében szerződéses és átigazolási viták vannak, még a kerékpárnál sajnálatos módon szinte kizárólagosan csak doppinggal kapcsolatosak.

 

 

Készítette: Porcsin Levente, PhD hallgató, Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A tanulmány megírása az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg.

 

Források jegyzéke:

·      Szemesi Sándor (2015): Nemzetközi és európai sportjog, Campus Kiadó, Debrecen, 2015.

·      Regulations of the UEFA European Football Championship 2018-20

·      https://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/archive.html (2021.06.15.)

·      http://jurisprudence.tas-cas.org/Help/Home.aspx (2021.06.16.)

·      http://olimpia.hu/sport-allando-valasztottbirosag- (2021.06.15.)

·     https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/54/36/05/2543605_DOWNLOAD.pdf (2021.06.17.)


[1] Ct: Contractual litigations

[2] T: Transfer

[3] Di: Disciplinary

[4] Nemzetközi Labdarúgó Szövetség: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

[5] Nemzetközi Atlétika Szövetség: International Association of Athletics Federations (IAAF)

[6] Nemzetközi Kerékpáros-szövetség: Union Cycliste Internationale (UCI)

[7] Nemzetközi Úszószövetség Fédération Internationale de Natation (FINA)

[8] Nemzetközi Lovas Szövetség: Fédération Equestre Internationale (FEI)

[9] Nemzetközi Síszövetség: Fédération Internationale de Ski (FIS)

[10] Nemzetközi Súlyemelő Szövetség: International Weightlifting Federation (IWF)

[11] Nemzetközi Kosárlabda Szövetség: Fédération Internationale de Basketball (FIBA)

[12] Nemzetközi Jégkorongszövetséget: International Ice Hockey Federation (IIHF)

[13] Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség: International Canoe Federation (ICF)