Az Európai Bíróság ítélete az egészségügyi szolgáltatások magánintézményekben való nyújtásáról

Az Európai Bíróság ítélete (C‑552/13. sz. ügy)
A közkórházak hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatások magánintézményekben való nyújtásáról (egy adott településen való nyújtására vonatkozó követelmény).

Az ügy előzménye:

Baszkföldön az egészségügyi szolgáltatások nyújtása területi szinten szervezett, egészségügyi körzetek alapján biztosított. Az egészségügyi közintézmények tehermentesítése, és az ezen intézmények körzetébe tartozó betegek (ésszerűtlen) várakozási idejének csökkentése érdekében, a hatáskörrel rendelkező hatóságok az egészségügyi intézményekkel és magánkórházakkal együttműködve olyan mechanizmust alakítottak ki, amelyben bizonyos kiegészítő orvosi ellátásra irányuló közszolgáltatásokat kiszerveztek, amelyeket így szerződéses jogviszonyban és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése alapján e magánintézmények biztosítanak. Azonban a sebészeti beavatkozásokat és más orvosi ellátásokat az egészségügyi közszolgáltatásban dolgozó sebészek végzik, akik ennek érdekében átmennek az említett magánintézményekbe.

2010. december 15‑én a baszk kormány egészségügyi minisztériuma jóváhagyta a Bilbao városában található közkórház és a Galdakao városában található közkórház beteginek biztosítandó „kisebb sebészeti beavatkozások, általános és belgyógyászati műtétek, urológiai, nőgyógyászati, szemészeti és baleseti sebészeti”, illetve a galdakaói közkórház beteginek biztosítandó „szemsebészeti beavatkozásokkal” kapcsolatos közszolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételhez szükséges dokumentációját, költségét és iratait.

Mindkét ajánlati felhívás műszaki leírása a minimumkövetelményekre vonatkozó, „Elhelyezkedés” című pontban a szolgáltatásnyújtás helyéül kizárólag Bilbao városát határozzák meg.

Egy, az Erandio városában található általános kórház tulajdonosa, a közbeszerzésre vonatkozó két ajánlati felhívást megtámadta, mivel véleménye szerint azok elhelyezkedésre vonatkozó követelménye ellentétes az egyenlő bánásmód elvével, a közbeszerzési eljárásban való részvétel szabadságával, illetve a szabad versennyel.

Spanyol bíróság:

A spanyolországi közigazgatási bíróság 2013. szeptember 30-i határozatával előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesztett az Európai Unió Bírósága elé:„Összeegyeztethető‑e az uniós joggal az egészségügyi közszolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésekben előírt azon követelmény, amely szerint az ilyen szerződések tárgyát képező egészségügyi ellátást [kizárólag] egy adott – a betegek lakóhelyétől esetleg eltérő – városban lehet nyújtani?”

Az előterjesztő spanyol bíróság véleménye szerint az elhelyezkedéssel kapcsolatos feltétel versenykorlátozásnak minősül, és sérti a közbeszerzési eljárásban való részvétel szabadságát.

Az Európai Unió Bírósága:

Az Európai Unió Bírósága ítélete szerint ellentétes a 2004/18 irányelv 23. cikkének (2) bekezdésével az egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó ajánlati felhívásban műszaki leírásként megfogalmazott olyan követelmény, amely szerint a közbeszerzés tárgyát képező egészségügyi ellátást kizárólag egy adott városban található kórházi magánlétesítményben lehet nyújtani és azon ajánlattevőket, (többi feltétel teljesülése ellenére), akiknél ez nem teljesül automatikusan kizárják. (Az irányelv 23.cikk (2) bekezdése értelmében: „A műszaki leírásnak egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie valamennyi ajánlattevő számára, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés verseny előtti megnyitását.” )

E feltétel nem biztosítja az alapügyben-szóban forgó két közbeszerzési eljáráshoz való, megkülönböztetéstől mentes és egyenlő hozzáférést valamennyi olyan ajánlattevő számára, aki biztosítani tudná a kisegítő kórházi magánlétesítmények közelségét és elérhetőségét, mivel e közbeszerzési eljárásokat csakis azon ajánlattevők számára teszi hozzáférhetővé, akik a szóban forgó szolgáltatásokat a vonatkozó ajánlati felhívásokban megjelölt városban található létesítményben tudják nyújtani.

Az összefoglalót készítette: Lovas Dóra, joghallgató

Forrás: http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62013CJ0552:HU:HTML